Mirjana Laganin

Kandidatkinja broj 2 na listi za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona

Kvalitetno obrazovanje u HNK moj je prioritet. Aktivistica sam u udruzi roditelja školske djece i radim na reformi školstva. Pod hitno nam trebaju: suvremeni nastavni planovi i programi, zakon o udžbenicima, zaposleni logopedi i psiholozi u svim školama, dovoljan broj asistenata u nastavi za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju, organizirani produženi boravci u svim osnovnim školama, opremljene škole priborom, uređajima i potrošnim materijalom za nesmetano izvođenje nastave i boravak u školi. Svaka škola mora imati primjerenu sportsku dvoranu.

Kao zastupnica u Skupštini HNK pokrenut ću u prvoj godini mandata provedbu kurikularne reforme. Programi rada za svaki nastavni predmet u školama će biti odobreni i usvojeni tek nakon što se provede javna rasprava o njima. 

Na poziciji ravnateljice uspostavila sam rad privatne socijalne ustanove za mlade bez roditelja koja pruža podršku punoljetnim osobama odraslim u domovima za djecu bez roditeljske skrbi. Radeći na njihovom osnaživanju za samostalan život upoznala sam poteškoće s kojima se suočavaju. Iskoristit ću svaku priliku kako bi se olakšala inkluzija ranjivih skupina populacije i stvorile prilike u empatičnijem društvu za njihovu socijalizaciju. 

Zalagat ću se da zapošljavanje u javnom sektoru bude transparentno i bez privilegija za stranačke podobnike, izobrazba usklađena s potrebama tržišta rada a svi poslodavci i poslodavke rasterećeni administrativnih nameta. Inicirat ću veće poticaje za razvoj poduzetništva i ostvarenje zakonskih prava svih radnika i radnica. Cilj mi je doprinijeti stvaranju poslovnog okruženja u kojem će zaposlenici i zaposlenice biti primjereno nagrađeni za svoj rad a poslodavci i poslodavke zadovoljni ostvarenim profitom. 

“Cilj mi je doprinijeti stvaranju poslovnog okruženja u kojem će zaposlenici i zaposlenice biti primjereno nagrađeni za svoj rad a poslodavci i poslodavke zadovoljni ostvarenim profitom. “