Mersiha Kolčaković

Kandidatkinja broj 17 na listi za Skupštinu Kantona Sarajevo

Svoj politički angažman želim usmjeriti prije svega ka postizanju univerzalnih prava i sloboda svih građanki i građana BiH, ka društvu u kojem neće biti važno kojoj grupi i nacionalnosti pripadate.

Cijeli svoj radni vijek se borim za prava svih na kvalitetno i dostupno obrazovanje, koje će biti po mjeri svakog pojedinca. To znači da će svako dijete ili mlada osoba imati pristup obrazovanju u skladu sa svojim sposobnostima, mogućnostima i interesovanjima.  

Također nastojim unaprijediti kvalitetu brige za djecu koja su bez roditeljskog staranja i koja su smještena u neki od dostupnih oblika alternativne brige. Cilj je da osobe koje brinu o djeci bez roditeljskog staranja budu adekvatno osposobljene za rad. 

Radim na razvijanju strategija uključivanja i jačanja životnih vještina i vještina zapošljivosti romske populacije kao i osoba s invaliditetom, s posebnim osvrtom na mlade. Sarađujem s velikim brojem vladinih i nevladinih organizacija širom BiH u oblasti socijalne zaštite i obrazovanja. 

Autorica sam velikog broja naučnih i istraživačkih radova, udžbenika, priručnika, zbornika… 

Certificirana sam trenerica za “Promociju prava djece u alternativnoj brizi”, “Primjene metodologije vođenja slučaja“, “Jačanja životnih i vještina zapošljivosti”, “Univerzalnog dizajna učenja” “NLP model učenja”, “NTC model učenja“ i dr.

Članica sam Naše stranke od 2010. godine, gdje sam preko Općinskog vijeća Stari Grad, Sarajevo bila članica velikog broja radnih grupa i komisija. 


E-mail: k.mersiha@gmail.com

“Cijeli svoj radni vijek se borim za prava svih na kvalitetno i dostupno obrazovanje.”