Ermin Džindić

Kandidat broj 10 za Parlament BiH

Moj angažman u politici je pokušaj doprinosa i plod moje iskrene želje da naša zemlja Bosna i Hercegovina bude istinska domovina svih njenih građanki i građana, da svi sretno i jednakopravno žive i rade u njoj, da pitanja poput vjere, nacije, pola, boje kože… budu shvaćena kao privatna, lična stvar, a ne da, kao danas, služe za podjele. Duboko sam uvjeren da kada svi počnemo Bosnu i Hercegovinu poštovati kao našu zemlju, kao jednakopravnu zajednicu svih građana, zasnovanu na zakonu, zemlju pravne sigurnosti, bit će to zemlja iz koje niko neće ići a mnogi će se i vratiti. E za to se vrijedi boriti.  

Nakon ratnog perioda provedenog u borbi za slobodnu Bosnu i Hercegovinu i moj grad Brčko, završio sam studij na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, koji sam zbog rata morao prekinuti.

Nažalost, borba za moj grad i poslije Dejtona nije bila okončana, pa sam radio u multietničkoj administraciji Brčkog, tada još dijelom u Republici Srpskoj, sa ciljem povratka stanovništva u grad. 

Nakon formiranja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2001. godine počeo sam s radom kao referent za izgradnju školskih objekata, potom savjetnik gradonačelnika, šef Odjeljenja za javnu sigurnost, a nakon tog mandata od 2013. godine radim u privredi u privatnom sektoru.

Nisam nikada obnašao funkciju u zakonodavnim tijelima, ali sam u izvršnoj vlasti u Brčkom, u periodu od šest godina ostavio iza sebe dosta toga. U dvije godine rada kao savjetnik za infrastrukturu pripremio sam niz projekata od kojih izdvajam projekte sanacije gradskih bazena, plinifikacije, rješavanja ekološkog problema starog korita Brke te da sam bio vođa tima koji je uradio Zakon o prostornom planiranju i građenju Brčko distrikta BiH koji je i danas na snazi.

U četiri godine mandata šefa Odjela unaprijedio sam zakonodavstvo u oblasti građenja izradom niza pravilnika iz te oblasti te pripremio Nacrt zakona o zaštiti i spašavanju Brčko distrikta koji je uveo sistem zaštite i spašavanja kao simbiozu profesionalaca i nevladinog sektora te racionalizovao troškove javnih sredstava uvodeći nove tehnologije u zaštitu objekata čime su se troškovi u ovom segmentu smanjili za 800.000,00 KM na godišnjem nivou, zatim opremio, osposobio i organizovao jedinice civilne zaštite i vatrogasce za djelovanje u vanrednim situacijama. Tokom te četiri godine ostvario sam veoma dobru saradnju s Ministarstvom sigurnosti na državnom nivou u dijelu zaštite i spašavanja.

Od 2013. godine, radeći u sektoru privrede u privatnoj firmi, upoznao sam se s problemima privrede i zaposlenih u privredi. U okviru Privredne komore Brčko distrikta obnašao sam funkciju predsjednika Upravnog odbora, a ispred Udruženja poslodavaca i Privredne komore Brčko distrikta BiH i danas sam član Ekonomsko-socijalnog vijeća.

Moja želja je da svoje znanje i iskustvo u javnom sektoru i privredi bude u funkciji jačanja naše zemlje Bosne i Hercegovine, što bi omogućilo da građanke i građani naše zemlje budu poštovani i uvaženi i da se briga za čovjeka stavi u fokus našeg političkog djelovanja čime bi se riješio i izražen problem odlaska građana u druge zemlje. 

E-mail: edzindic@gmail.com

“Ovo je naša zemlja, čuvajmo je.”